အသစ်များ > ပါတီတွင်းဆက်ဆံရေးများ

ပါတီတွင်းဆက်ဆံရေးများ

2023-03-14

နိုင်ငံရေးပါတီများကို အခြားအောင်မြင်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိစေဘဲ ဖွဲ့စည်းတည် ထောင် စီမံဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင် အောင်မြင်သောပါတီတစ်ရပ်သည် ပါတီဝင် များ ကောင်းစွာ သိနားလည်ထားသော တိကျရှင်းလင်းသည့် အတွင်းပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအ ဆောက်အအုံတစ်ရပ်ရှိရလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာရှိ လုပ်အားပေးစည်းရုံးရေးသမားတစ်ဦးမှသည် ပါတီအကြီးအကဲထိ ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် စည်းရုံးရေးသမားတစ်ဦးချင်းစီသည် ဆောင်ရွက်ရမည့်အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်၀တ္တရားများကို ရှင်းရှင်း လင်းလင်း အသေးစိတ်ချပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။  ပါတီစည်း ရုံးရေးမှူးများသည် အဓိကအရေးကိစ္စရပ်များနှင့် အနာဂတ်အစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပါတီ၏ရပ်တည် ချက်ကိုလည်း နားလည်ထားရမည်ဖြစ်သလို၊ မေးခွန်းများ မေးတတ်ရမည်၊ သဘောထားအမြင်များကို အသံ ထွက်ထုတ်ပြောရမည်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှ ရိုးသားပြီး အသုံးဝင်သောတုံ့ပြန်ချက်များကို လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိ ရမည်ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်ဆိုရလျှင်  ပါတီတစ်ရပ် အောင်မြင်မှုရရန်အတွက် စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှား သူများသည် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်

 • ပါတီတွင်း ဖြည့်စွက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်၀တ္တရားများကို တိတိပပဖွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားရမည်။
 • ပါတီ၏တာဝန်၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့် မဟာဗျူဟာများကို နားလည်ထားရမည်။
 • ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းထံသတင်းအချက်အလက် အစီရင်ခံတင်ရေးနည်းလမ်းများကို ချမှတ်ထားရ မည်။
 • ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့် အတွေးအမြင်ဖလှယ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် ပူးပေါင်းလုပ်နိုင် စွမ်းရှိရမည်။

ပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေး

ပါတီအများအပြားအတွင်း ပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေးသည် အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစွာ အလုပ်ဖြစ်နေသည်မ ဟုတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပါတီဝင်များကို ပုံမှန်သတင်းအချက်အလက်ပေးနေခြင်း မရှိပါ၊ ထို့အပြင် လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေသည့်နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ပါတီ၏ရပ်တည်ချက်လည်း မရှိပါ။ ပါတီ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ပါတီအပြင်ဘက်ရောက်ချိန်တွင် အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ရပ်တည်ချက်များကို ကိုယ်စားပြုပြောပေးရလျှင် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ပေးရလျှင် ၎င်းအရာတို့ကို သိရှိထားရန် အရေးကြီးသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အခြေခံအခြေအနေများပင် မရှိဖြစ်နေသည်။ တိုင်း ဒေသအဆင့်ပါတီအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဒေသန္တရပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိပ်စာအ ပြည့်အစုံ၊ အီမေးလ်အပြည့်အစုံပါဝင်သောအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်သည့်စာရင်းများမရှိဖြစ်နေချိန်တွင် အ ထက်ပါ ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပါတီခေါင်းဆောင်များသည် ပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်မှုရှိစေရန် အစဉ်ကြိုးစားသင့်သည်။

ပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်စေရန် ပါတီများ ကြိုးစားနိုင်သည့်နည်းလမ်းအချို့တွင် အောက်ပါတို့ပါ ဝင်သည်

 • ဒေသန္တရအဆင့်တွင် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း၊ ထိုအစည်းအဝေးများ တွင် သတင်းအချက်အလက်ကို ဖြန့်ဝေပေးပြီး ပါတီတွင်းဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကို တိုင် ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။
 •  မတူသောပါတီအဆင့်များကြား ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ထွန်းရန်အတွက် နှစ်စဉ်ပါတီလမ်းစဉ်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ပါတီအဆင့်အားလုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိတစ်ဦးကို ရွေးကောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိများကြား အကျိုးရှိရှိညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဥပမာ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နှင့် ပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေးအရာရှိသည် အမျိုးသားဗဟိုအဆင့် ထိရောက်သောပါတီတွင်းဆက် သွယ်ရေးဖြစ်ထွန်းရန်အတါက် တာဝန်ရှိသင့်သည်။ တစ်ဖက်တွင် တိုင်းဒေသအဆင့်တွင်လည်း အ လားတူလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာရှိများ ရှိသင့်သည်။
 • ပါတီအဖွဲ့အစည်း၏အဆင့်အားလုံးတွင် အရေးပါသော အတွင်း၊အပြင် ဆင့်ကဲဖြစ်ထွန်းမှုများအ ကြောင်း ရံဖန်ရံခါအတွင်းပိုင်းအစီရင်ခံတင်ပြရေးကို ပြင်ဆင်သင့်သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံမှုများကို ပါတီတွင် တစ်ဆင့်ပိုမြင့်မားသောအလွှာထံ တင်ပို့ပေးရမည်။
 • အဖွဲ့ဝင်သတင်းအချက်အလက်စာစဉ် သို့မဟုတ် ပါတီမဂ္ဂဇင်းကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း၊ အဆိုပါထုတ်ဝေ သည့်အရာကို ပါတီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကြား ဖြန့်ဝေပေးသင့်သည်။ ထုတ်ဝေသည့်စာစဉ် သို့မဟုတ် မဂ္ဂ ဇင်းတွင် ပါတီက ပြန်လည်စိစစ်သုံးသပ်ထားသော လက်တလောဖြစ်ပွားနေသည့် နိုင်ငံရေးအ ကြောင်းအရာများနှင့် အရေးပါသော ပါတီတွင်းအဖြစ်အပျက်များပါဝင်ရမည်။ ထို့အပြင် စာစဉ် သို့မ ဟုတ် ထုတ်ဝေမှုတွင် ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပံ့ပိုးဆွေးနွေးနိုင်မည့် နေရာလပ်တစ်ခု ကို ပေးထားသင့်သည်။
 • ပါတီအတွင်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေး အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကို အစဉ်မျက်ခြေပြတ်မခံဘဲ စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း။

နှည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဆက်သွယ်ရေး

ပါတီသည် ဒေသနရအဆင့်တွင်မှ အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်တွင်သာမက၊ အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်မှ ဒေသန္တရအ ဆင့်ထိအပါအဝင် ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများရှိထားရမည်။ ဒေသန္တရအဆင့်၏ပုံရိပ်နှင့် ပါတီ၏အသံအဖြစ် ထိရောက်မှုရှိစေရန် ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးများသည် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ပေးအပ် သောပုံမှန်သတင်းအရင်းအမြစ်များကို မှီခိုအားထားနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါသတင်းအရင်းအမြစ်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်

 • အရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ပါတီ၏ရပ်တည်ချက်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်
 • ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် အငြင်းပွားဖွယ်ရာအရေးကိစ္စများကို မည်သို့ဆွေးနွေးရမည်ဟူ၍ အကြံပေး ချက်
 • ပါတီ၊ လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်များနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုများအကြောင်း နောက် ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်

ဒေါင်လိုက်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အလျားလိုက်ဆက်သွယ်ရေး

ထိရောက်သောပါတီတွင်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ရန်အတွက် တစ်ဖက်တွင် ပါတီအဖွဲ့အစည်း၏အမျိုးသားဗဟိုနှင့် အောက်လွှာအဆင့်များကြား ကူးလူးဆက်သွယ်ရေး(ဒေါင်လိုက်ဆက်သွယ်ရေး) နှင့် ကျန်တစ်ဖက်တွင် ပါတီ ၏ မတူကွဲပြားသောနယ်မြေပထဝီနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းပိုင်းဌာနစိတ်များကြား ဆက်သွယ်ရေး(အလျား လိုက်ဆက်သွယ်ရေး)တို့ ရှိရန်လိုအပ်သည်။

ဒေါင်လိုက်ဆက်သွယ်ရေး

အောင်မြင်သောပါတီများတွင် ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ပွင့်လင်းစွာ၊ ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုရှိကြ သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ဤသို့ရှိခြင်းသည် ပါတီ၏ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ပါတီအဖွဲ့ဝင်များထံ သတင်း အချက်အလက်ကို ပုံမှန်ပေးပို့နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဤသို့ပေးပို့သောသတင်းတွင် ပါတီအသိ ပေးစကားများ၊ ရပ်တည်ချက်များနှင့်ဖြစ်ထွန်းရရှိမှုတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားသတင်းထုတ်ပြန် ချက်များ၊ သတင်းလွှာများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ တောင်းဆိုပန်ကြားလွှာများ၊ စစ်တမ်းများနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေး အခွင့်အလမ်းယူရန်အမြင်များ၊ သို့မဟုတ် အိမ်တိုင်ရာရောက်မဲဆွယ်ရေးအတွက်လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် အခြားဒေသန္တရမဲဆန္ဒရှင်ထံ အလှမ်းကျယ်ရောက်ရှိရေးကို ပံ့ပိုးပေးမည့်အခြင်းအရာများ ပါဝင်နိုင်သည်။

ဒေါင်လိုက်ဆက်သွယ်ရေးသည် အပေါ်-အောက်အမိန့်ပေးစေခိုင်းမှုများသာမဟုတ်ပါ။ ယင်းဆက်သွယ်ရေး တွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးအပေါ် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏သဘောထားများနှင့် အတွေ့အ ကြုံတို့ကို နှိုက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းတို့လည်း ပါဝင်သည်။ မူဝါဒဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အငြင်းပွားဖွယ်  ကိစ္စရပ်များအပေါ် ရပ်တည်ချက်များ၊ မဲဆွယ်ရေးဦးစားပေးချက်များနှင့် ဥပဒေပြုရေးဦးစားပေးအချက်များစ သည်တို့နှင့်ဆိုင်ရာ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များ၏သဘောထားအမြင်များကိုလည်း ဆိုလိုသည်။

ပါတီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ခေါင်းဆောင်များကြား ဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် နည်းလမ်း တစ်ခုမှာ ပါတီသတင်းလွှာတစ်စောင်ကို ပုံမှန်ထုတ်ဝေခြင်းမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လစဉ်ဖြစ် စေ၊ သုံးလတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ ထုတ်ဝေသောသတင်းလွှာတစ်စောင်ကို “တပ်လှန့်နှိုးဆော်မှုများ”(ဥပမာ အရေး ကြီးပြီး ဖြစ်ပွားသည်မှာမကြာသေးသော စည်းရုံးရေးမှူးများ သိရန်လိုအပ်သည့် နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု များနှင့်ဆိုင်ရာသီးခြားသတင်းအချက်အလက်)ဟူ၍ အထူးထုတ်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ အဆိုပါသ တင်းအချက်အလက်ကို ပုံနှိပ်ဖြစ်စေ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်း၊ ဖက်စ်၊ အီမေးလ်၊ မက်ဆေ့ဂျ်/ပေဂျာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လူမှုမီဒီယာ၊ ရေဒီယို နှင်/သို့ရုပ်မြင်သံကြားအစရှိသဖြင့် အစဉ်အလာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြင့် ပေးပို့ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။

ပွင့်လင်းသောဆက်သွယ်ရေးသည် အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်ပါတီကို နိုင်ငံရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူလူထု၏ အလေးထားချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသော အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ အောက်ခြေအဆင့်မှ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအဆင့်ထိ ပုံမှန်ပေးပို့အစီရင်ခံစာများသည် ယေဘုယျ နိုင်ငံရေးသတင်း အချက်အလက်၊ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းသုံးသပ်ချက်၊ အဖွဲ့ဝင်သစ်စုဆောင်းရေးကြိုးပမ်း ချက်များ သို့မဟုတ် ပါတီ၏မူဝါဒအပေါ် ပြည်သူ့သဘောထားအစရှိသည်တို့ကို အလေးထားတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အလျားလိုက်ဆက်သွယ်ရေး

ပါတီတစ်ရပ်သည် ထိရောက်သော ပါတီတွင်းအလျားလိုက်ဆက်သွယ်ရေးလည်းရှိထားရမည်။ ဤသို့ဆိုခြင်း မှာ ပါတီတွင် အမျိုးသမီးရေးရာအုပ်စုနှင့် လူငယ်ရေးရာအုပ်စုကဲ့သို့သော လက်တွေ့လုပ်ငန်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ အလွှာများရှိထားပါက အဆိုပါရေးရာအုပ်စုနှစ်ဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို တစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့ပုံမှန်ပေးပို့နေမည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ် ခုမှာ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသအတွင်း ပါတီ၏ဒေသန္တရရုံးခွဲများ သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်းဖြစ် ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ဝေမျှခြင်းသည် ဝေးလံခေါင်သီသောနယ်မြေဒေသများရှိ ပါတီအဖွဲ့ဝင်များကြား အတွေးအ မြင်များ ပြန့်နှံ့သက်ရောက်သွားရန် ထောက်ကူပေးနိုင်သည်၊ ပါတီ၏အားနည်းသောအစိတ်အပိုင်းများကို ရှင် သန်အားကောင်းစေနိုင်ပြီး အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ပြန့်နှံ့စေပြီး အတွေ့အကြုံများကို ဖလှယ်စေ နိုင်သည်။

အထက်ပါအကြောင်းခြင်းရာများသည် ထိရောက်သောပါတီတွင်းအဆောက်အအုံတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက် ရေးအတွက် အခြေခံများဖြစ်သည်။ ဒေသန္တရပါတီရုံးခွဲများ၏သဘောထားအမြင်များကို လက်ခံပြီး သိနား လည်ခြင်းသည် အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်ပါတီရည်မှန်းချက်များအတွက် ဒေသန္တရအဆင့်တွင် သစ္စာခံမှုကို တည် ဆောက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသည်။ ယင်းကဲ့သို့ လက်ခံသိနားလည်မှုမရှိလျှင် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပါတီကိုထောက်ခံရေး စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိနိုင်တော့ပါ၊ အဖွဲ့ဝင်များမရှိလျှင် ပါတီများ ဆက်လက်ရှင်သန် မရပ်တည်နိုင်တော့ပါ။

ပါတီရုံးခွဲအစည်းအဝေးများ

ပါတီအဖွဲ့ဝင်များအတွက် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ ရုံးခွဲအစည်းအဝေးများမှ တစ်ဆင့်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် ပါတီအများအပြားတွင် ပါတီရုံးခွဲများ၌ အဖွဲ့ဝင်များကို ဆွဲဆောင် စည်းရုံးရာတွင် အခက်အခဲများရှိနေကြသည်။ ဤသို့ရှိရခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကလည်း အများအပြားပင်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များက ပါတီမူဝါဒချမှတ်ခြင်းအပေါ် စင်စစ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှု မိမိတို့တွင် ရှိနေ သည်ဟု မထင်တော့ခြင်း၊  လူများသည် အခြားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကိစ္စအ၀၀နှင့် အလွန်အလုပ်ရှုပ်နေခြင်း အစရှိသည်တို့ပင်ဖြစ်သည်။ လူအများ၏အချိန်နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိရန် ယှဉ်ပြိုင်ရမှုအလွန်အားစိုက်နေရ ချိန်တွင် နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးအတွက် ပါတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန်မှာ အဓိကစိန်ခေါ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

ပါတီရုံးခွဲအစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန်ကမူ လိုအပ်နေဆဲကိစ္စဖြစ်သလို၊ အဖွဲ့အစည်း၏အဆင့်အားလုံးအ တွက် အသုံးချနိုင်သလို၊ ရုံးခွဲအစည်းအဝေးအတွက်လည်း အသုံးချနိုင်သည့် အစည်းအဝေးအခြေခံမူများကို ချ မှတ်ထားရန်လည်း လိုအပ်သည်။

အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆက်ဆံရေးများ

ပါတီ၏အဖွဲ့အစည်းပုံစံကို သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပြီးသည်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးဖြစ်စေရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာ အစီရင်ခံတင်ပြမှုဆက်ဆံရေး များကို တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအဆင့်မှ ပါတီဌာနချုပ်များအဆင့်ထိ ပါတီခေါင်းဆောင် တိုင်း၊ စည်းရုံးရေးမှူးတိုင်းနှင့် သွက်လက်တက်ကြွနေသောပါတီဝင်တိုင်းသည် မည်သူ့ကို ၎င်းတို့က အစီရင် ခံတင်ပြရမည်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို မည်သူက အစီရင်ခံတင်ပြရမည်ဟူသည်ကို သိထားသင့်ပါ သည်။ စနစ်တကျစုဖွဲ့ထားသည့်ပါတီတွင် စည်းရုံးရေးမှူးနှင့် ခေါင်းဆောင်တိုင်းသည် သူ သို့မဟုတ် သူမ၏ ရာထူးနေရာကို ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသင့်သည်။

အဆင့်တစ်ခုချင်းစီရှိ စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများသည် ၎င်းတို့က ပုံမှန်အစီရင်ခံတင်ပြနေ ရသူ လူပုဂ္ဂိုလ်၏နာမည်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ထံ သတင်းအချက်အလက်ပေးနေသည့် သူ၏နာမည် ကို သိထားသင့်သည်။ တာဝန်ခံမှုနှင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုကို မြှင့်တန်ရန် ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးတစ် ယောက်အနေဖြင့် သူ သို့မဟုတ် သူမက ပါတီဌာနချုပ်များအတွင်း အသိပေးအစီရင်ခံနေရသူ တစ်စုံတစ်ဦးကို သိထားရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ပါတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ် စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးချင်းစီက ပိုမိုစွဲမြဲစွာ ယုံ ကြည်မှု ရှိရလိမ့်မည်၊ ထို့အပြင် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆက်ဆံရေးများနှင့် အခြားအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများ သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဟူသောအခြေခံအရဖြစ်နေလျှင် မိမိတို့စည်းရုံးရေးမှူးများက အရေးကြီးလှသည်ဟူ သောအချက်ကို ယုံကြည်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။

တိကျပြတ်သားသော အဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကို ဖန်တီး ထိန်းသိမ်း ထားရေးသည် ထိရောက်သောအဖွဲ့အစည်းတိုင်းက အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းဘောင်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အဆင့် ဆင့်ချိတ်ဆက်ကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်မှုရှိရန်မှာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းရှိ အလုပ်သမားတိုင်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များကို စနစ်တကျ ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် ဟူသည်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း၏ တာဝန်များနှင့် ၀တ္တရားများကို အရေးအသားဖြင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းပြထား ခြင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည့် အထွေထွေနယ်ပယ် များနှင့် သီးခြားတာဝန်သတ်မှတ်ခွဲဝေပေးချက်များ ပါဝင်သင့်သည်။ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးပေးသည့် အခါအဆိုပါအလုပ်အကိုင်သစ်များအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်ကို ရေးသားရာ တွင် စည်းရုံးရေးမှူးတစ်ဦးချင်းစီကို ထည့်သွင်းခြင်းက လိုလားအပ်ဖွယ်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ပါတီစည်းရုံးရေးမှူး များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက်များသည်  ပါတီ၏ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များကိုလည်း ထင်ဟပ်မှုရှိလိမ့် မည်ဖြစ်သည်။ စည်းရုံးရေးမှူးများ မည်သည်ကို လုပ်သည်၊ မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ဟူသောကိစ္စသည် ပါတီ ၏ အလုံးစုံရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူ ရှေ့နောက်ကြောင်းကျိုးဆီလျော်မှုရှိသင့်သည်။

အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ

ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် အခြားအလုပ်သမားများမှ ပါတီခေါင်းဆောင်များထံ ပုံမှန်အစီရင်ခံတင်ပြမှုသည် ပါတီအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် ဦးတည်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ရာ၌ ၎င်း၏အောင်မြင်မှု (သို့ ကျရှုံးမှု)ကို အကဲဖြတ်နိုင်သော အရေးပါသည့်နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ရှင်း လင်းစွာစီစဉ်သတ်မှတ်ထားသောပါတီတွင်းဖွဲ့စည်းပုံအလွှာတစ်ရပ်ကို ထူထောင်ရန် အရေးကြီးဆုံးအကြောင်း ရင်းများအနက်တစ်ခုမှာ အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်ပါတီအား နိုင်ငံရေးနှင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ ပြည်သူလူထု၏ အလေးထားချက်များအကြောင်း အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ပေးမည့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု ကို တည်ဆောက်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ပုံမှန်အစီရင်ခံချက်များသည် အထွေထွေနိုင်ငံရေးသတင်းအချက်အ လက်၊ ရန်ပုံငွေရှာရေးအခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်သစ်စုဆောင်းရေးကြိုးစားမှုများ၊ သို့မ ဟုတ် ပါတီ၏မူဝါဒများအပေါ် လူထုသဘောထားအမြင်အစရှိသည်တို့ကို အရေးထားအစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ပါ သည်။ အစီရင်ခံတင်ပြချက်များ ကောင်းမွန်သေသပ်ပြီး နှံ့စပ်မှုရှိခြင်းသည် ပါတီ၏မဟာဗျူဟာများနှင့်လမ်း စဉ်များကို တိုးတက်စေရေးအတွက် အရေးပါသဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏အဆင့်တိုင်းတွင် အစီရင်ခံတင်ပြမှုများပြု လုပ်ရန်အတွက် ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ချမှတ်ထားရန် အရေးကြီးသည်။

ပါတီစည်းရုံးရေးမှူးများသည် မည်သို့မည်ပုံ မကြာခဏ (တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်လလျှင်တစ် ကြိမ်) အစီရင်ခံတင်ပြနေသည်ဖြစ်စေ အထူးသီးခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကာ အစီရင်ခံတင်ပြသင့်ပါသည်။ ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးများသည် ပါတီ၏အမျိုးသားဗ ဟိုအဆင့်ဌာနချုပ်များထံ တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ် အစီရင်ခံတင်ပြရသည်ဆိုလျှင် ရက်တစ်ရက်ကို သတ်မှတ် ထားသင့်သည်။ ဥပမာ လတစ်လ၏ ၁ ရက် နှင့် ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးများ အစီရင်ခံလွှာ များကို လျှောက်တင်ရမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အလားတူစွာ ခရိုင်စည်းရုံးရေးမှူးများသည် ပြည်နယ်စည်းရုံးရေး မှူးများထံ အစီရင်ခံတင်ပြရသည်ဆိုလျှင် ပြည်နယ်အစည်းအရုံးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ပြည်နယ်အစီရင်ခံစာ များကို မရေးသားခင် ခရိုင်အစီရင်ခံစာများကို အရင်တွေ့မြင်ဖတ်ရှုနိုင်မည့် ရက်တစ်ရက်ကို သတ်မှတ်ထား သင့်သည်။

ပါတီဌာနချုပ်များမှ လက်ကမ်းစာစောင်များနှင့် အခြားပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအပြင် စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် အခြား အလုပ်သမားများမှ ပုံမှန်အစီရင်ခံတင်ပြချက်များသည် ထိရောက်သောပါတီတွင်းဖွဲ့စည်းပုံအလွှာတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်ရေးအတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဆက်သွယ်ရေးတွင်လည်း စည်း ရုံးရေးမှူးများနှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်များကြား အချိန်မှန်မှန်ဖြင့် စီစဉ်ရေးဆွဲထားသည့်အစည်းအဝေးများပါ ဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။

အထက်ပါအစည်းအဝေးများသည် အားလုံးတစ်ပြေးညီပါဝင်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အချေအတင်ပြပြောဆိုချက် များအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ပေးသည်။ ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို မြှင့်တင် ရန်အတွက် တတ်နိုင်သမျှမကြာမကြာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ပါတီခေါင်း ဆောင်များသည် ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် အခြားအလုပ်သမားများ၏သဘောထားအမြင်များကို အသိ အမှတ်ပြုလက်ခံရေးနှင့် နားလည်မှုရှိရေးသည်အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်ပါတီရည်မှန်းချက်များအတွက် ဒေသန္တရ အဆင့်တွင် သစ္စာခံယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ရေးအတွက် အရေးပါကြောင်းကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံခြင်းနှင့် နားလည်မှုမျိုးမရှိပါက ဒေသန္တရစည်းရုံးရေးမှူးများနှင့် အခြားသူ များသည် အမျိုးသားဗဟိုအဆင့်ပါတီကို ထောက်ခံမှုပေးရန် မက်လုံးမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ အလှမ်းကွာခြင်း နှင့် ငွေကြေးမရှိခြင်းက အဆိုပါအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းကိုကန့်သတ်ပစ် လိုက်သ လိုဖြစ်ပါက အစည်းအဝေးနေရာတွင် အခြားစိတ်ကျေနပ်မှုရနိုင်သည့်အစားထိုးစရာမှာ ဒေသန္တရစည်းရုံးရေး မှူးများနှင့် ပါတီခေါင်းဆောင်များကြား တယ်လီဖုန်းဆက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။